SISSE JA VÄLJA ARVAMISE KORD - ICHF ESTONIA

COMBAT HAPKIDO
Title
Go to content
SISSE JA VÄLJA ARVAMISE KORD
Combat Hapkido Estonia
Sisse- ja väljaarvamise kord
1. Osalejad
1.1. Combat Hapkido Estonia Spordiklubi (edaspidi Klubi) spordiõppes võivad osaleda kõik soovijad, kes esitavad selleks Klubile kirjaliku või Klubi poolt määratud avalduse treeningutega liitumiseks ja Õpilase andmete ankeedi, tasuvad Klubile spordiõppe teenuse eest vastavalt Liikmemaksu tasumise Üldtingimustele ja Juhatuse poolt kehtestatud määradele ning peavad kinni Klubi kodukorrast.
2. Treeningrühmadesse vastuvõtmine
2.1. Klubi spordiõppes osalemiseks tuleb õpilasel ( lapsevanemal ) täita ja esitada Klubile täielikult täidetud, oma käeliselt, kirjalik Avaldus treeningutega liitumiseks ja Õpilase andmete ankeet.
2.2. Vormikohane avaldus ja andmete ankeet täitmiseks on kättesaadav treeneri käest.
2.3. Avalduses kinnitab õpilane (lapsevanem), et on tutvunud järgmiste dokumentidega ning kohustub neid jälgima ja täitma:
„Spordiklubi kodukord“, „Liikmemaksu tasumise kord ja üldtingimused“, „Sisse-ja väljaarvamise kord“
(kättesaadavad Klubi kodulehel siin: http://www.combathapkido.ee ).
Täiendavalt kinnitab õpilane ( lapsevanem), et on teadlik Klubi poolt õpilase ja õpilase lapsevanema isikuandmete töötlemisest ja selle eesmärkidest ning annab sellele oma nõusolekut.
2.4. Soovija loetakse treeningrühma vastuvõetuks, kui Klubi ei ole 7 tööpäeva jooksul soovija avalduse kättesaamisest teatanud avalduse rahuldamata jätmisest ja soovija treeningrühma mitte vastuvõtmisest. Avalduse rahuldamata jätmise teade loetakse soovijale kättetoimetatuks peale Klubi poolset e - kirja saatmist soovija poolt Õpilase andmete ankeedis märgitud soovija lapsevanema elektronposti aadressile.
2.5. Klubil on õigus keelduda avalduse rahuldamisest ja soovija treeningrühma vastuvõtmisest ilma seda põhjendamata.
3. Treeningrühma liikmelisuse jätkumine
3.1. Spordiklubi spordiõppes osalemine on jätkuv, ehk spordiõppes osalemine pikeneb automaatselt uueks hooajaks, ilma spordiõppes osaleja täiendava registreerimise vajaduseta.
3.2. Õpilasele sobiva õppegrupi määrab Klubi võttes aluseks õpilase vanuse ja sportliku taseme arvestades võimalusel spordiõppes osaleja soove.
3.3. Oma järgmisel hooajal spordiõppes mitteosalemise soovist tuleb ette teatada täites väljaarvamise avalduse kaks kuud enne hooaja lõppu.
4. Treeningrühmadest väljaarvamine
4.1. Treeningrühmast arvatakse õpilane välja:
4.1.1. Õpilase/Lapsevanema kirjaliku vormikohase avalduse (omakäeline või digi - allkiri või e - kiri) alusel, juhul kui tal ei ole Klubi ees kohustusi (nt tasumata õppemaks või muud materiaalsed või mittemateriaalseid kohustused).
4.1.2. Õpilase Spordikooli lõpetamisel.
4.1.3. Spordikooli tegevuse lõpetamisel seaduse ette nähtud tingimustel.
4.2. Esitatud kirjaliku vormikohase väljaarvamise hooaja keskel avalduse puhul kuulub tasumisele kahe kuu liikmemaks/õppemaks (sest spordiklubi peab kahe kuu jooksul leidma väljaarvatud õpilase asemele uut õpilast).
4.3. Liikmemaksu/Õppemaksu tasumise kohustusest vabastamise aluseks on õpilase ( lapsevanema ) kirjalik avaldus. Liikmemaksu/Õppemaksu tasumisest loetakse Klubi liige vabastatuks alates klubi poolset õpilase/lapsevanema kirjaliku avalduse rahuldamist.
4.4. Treeningrühmast võidakse õpilane välja arvata ka juhtudel, kui õpilane:
4.4.1. on jätnud maksmata õppemaksu kahe kuu vältel;
4.4.2. puudub ilma sellest teatamata treeningutelt pika perioodi vältel (puudub üks kuu põhjendamata). Antud juhul spordiklubi väljastab arvet kahe kuu õppemaksu suuruses;
4.4.3. on sihilikult tekitanud Klubi võistlusreisidel, spordilaagrites või muudel Klubi üritustel materiaalset kahju, kas Klubile või kolmandatele osapooltele. Kahju tekitamisel Klubile või kolmandatele osapooletele kuulub tekitatud kahju õpilase/ lapsevanema poolt korvamisele;
4.4.4. on kahjustanud Klubi mainet või käitunud ebasportlikult, milleks loetakse eelkõige:
4.4.4.1. oma või teiste Klubide liikmete suhtes füüsilise või vaimse vägivalla kasutamine;
4.4.4.2. treeneri poolt antud korralduste eiramine või nende mittetäitmine;
4.4.4.3. ropendamine;
4.4.4.4. teiste klubiliikmete mõnitamine, alavääristamine, häbistamine või muul viisil vaimse vägivalla kasutamine,
4.4.4.5. Klubi või kolmandate poole vara rikkumine või hävitamine,
4.4.4.6. ebaväärikas käitumine klubiga seotud üritustel,
4.4.4.7. treeneri autoriteedi õõnestamine.
4.5. Juhul, kui õpilane arvatakse treeningrühmast välja Klubi poolt ilma õpilase/lapsevanema avalduseta, siis on õpilane treeningrühmast välja arvatud alates päevast, mil Klubi saadab õpilase väljaarvamisest õpilasele/ lapsevanemale kirja avalduses või õpilase ankeedis märgitud elektronposti või elukoha aadressile.
4.6. Treeningrühmast välja arvamine ei vabasta õpilast Spordiõppes osalemise ajal tekkinud kohustuste täitmisest (sh kehtib kohustus tasuda Liikmemaks/Õppemaks kahe kuu eest).
5. Lõppsätted
5.1. Klubil on õigus käesolevat korda muuta, teatades sellest klubi liikmetele ja lastevanematele elektronposti aadressidel.
5.2. Korra muutmine ei mõjuta õpilase liikmelisust Klubis ning muudatustega mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada avaldus treeningrühmast välja arvamiseks vastavalt tavapärasele korrale (vt eespool punktid 4.1. - 4.2.).
COMBAT HAPKIDO ESTONIA
SÕLE 40,COMBAT HAPKIDO DOJANG
10317 Tallinn (Estonia)
+372 556 78183
+372 552 4634 (VENE KEELES)

© 2024 Combat Hapkido Estonia. All rights reserved
-
Back to content